Wat u moet weten als verwijzer

Nederlandse Obesitas Kliniek

Ruim 800.000 mensen in Nederland hebben obesitas en komen in aanmerking voor behandeling. De Nederlandse Obesitas Kliniek is al meer dan 15 jaar toonaangevend in de behandeling van patiënten met ernstig overgewicht. De kliniek staat bekend om haar kennis en professionaliteit in de behandeling van de obese medemens. De laatste jaren is het aantal mensen dat via de Nederlandse Obesitas Kliniek is behandeld enorm gestegen. Dit is te danken aan het succes van de aangeboden behandeling.

Verwijsformulieren

Bent u verwijzer en wilt u patiënten naar een van onze vestigingen doorverwijzen? Download dan op deze pagina het verwijsformulier van de corresponderende vestiging.

De behandeling van de Nederlandse Obesitas Kliniek is gestoeld op:

 • Het aanleren van gezond gedrag met als doel verbetering van gezondheid en gewicht, het aanleren van zelfmanagement;
 • Interdisciplinaire behandeling door internist, arts, psycholoog, diëtist, bewegingsdeskundige en een chirurg;
 • Langdurige en intensieve begeleiding: cognitieve gedragstherapie met als doel permanente verandering van leefstijl;
 • Stimulering van onderling patiëntcontact door behandeling in groepsverband;
 • Op verschillende locaties in Nederland complete behandeling van overgewicht;
 • Multimediale lange termijn begeleiding en terugkomdagen om behandeleffect over tijd te continueren en documenteren.

Bijna tienduizend patiënten bezoeken per jaar de locaties van de Nederlandse Obesitas Kliniek om deel te nemen aan de behandeling:

 • patiënten met een BMI > 40;
 • patiënten met een BMI > 35 met specifieke aan overgewicht gerelateerde medische klachten, bijvoorbeeld diabetes.
De Nederlandse Obesitas Kliniek werkt samen met Nederlandse zorgverzekeraars en ziekenhuizen. Jarenlange ervaring en goede resultaten vormen de basis voor deze samenwerking. Bovendien verzorgt de Nederlandse Obesitas Kliniek ook de behandeling voor werknemers van bedrijven en wordt er actief geparticipeerd in wetenschappelijk onderzoek in samenwerking met universiteiten.

Overgewicht en obesitas

De prevalentie van overgewicht en obesitas stijgt gestaag, men spreekt zelfs wel van een obesitas pandemie. In Nederland lijdt momenteel 40% van de bevolking aan overgewicht (BMI > 25), 12% aan obesitas (BMI > 30) en 1-2% aan morbide obesitas (BMI > 40). Van de Nederlandse tieners is op dit moment ongeveer 14% serieus te zwaar. Afgaande op ontwikkelingen in de Verenigde Staten gaat men er van uit dat ook in Nederland de prevalentie van obesitas onder volwassenen verder zal stijgen tot 20% in 2015 (rapport gezondheidsraad). Hiermee samenhangend is een sterke toename te verwachten van obesitas gerelateerde comorbiditeit zoals type 2 diabetes mellitus, hart- en vaatziekten, hypertensie, gewrichtsproblematiek en kanker.

Overgewicht is het resultaat van een langdurige disbalans tussen de voedsel inname en het verbruik van energie. Veel factoren zijn hierbij van invloed. Iedere patiënt is uniek en verdient een zeer gedegen beoordeling van de hulpvraag. Het welslagen van een behandeling berust in hoge mate op een goede selectie en beoordeling van patiënten. Indicatiestelling vindt dan ook altijd plaats door een team bestaande uit een arts, psycholoog, diëtist en bewegingsdeskundige.

De behandeling bij de Nederlandse Obesitas Kliniek leidt tot een ingrijpende verandering van het leven van een patiënt en vereist de bereidheid en de mogelijkheid om het eet- en leefpatroon drastisch te veranderen. Patiënten dienen zich hiervan bewust te zijn en de motivatie te hebben om deze verandering in hun leefstijl toe te passen en te interneren. De combinatie van onze behandeling en de persistentie van de patiënt zorgt er voor dat het dagelijks leef- en eetpatroon inderdaad verandert. Als gevolg van een gezond leefpatroon zal het gewicht blijvend verminderen en de kwaliteit van leven van de patiënt sterk verbeteren. Tevens zullen medische klachten en risico’s verminderen en mogelijk zelfs verdwijnen.

Behandeling

De zorg voor patiënten met morbide obesitas vereist de aanwezigheid van een multidisciplinair team met voldoende kennis en ervaring op dit specialistische vakgebied. Behandeling kost veel tijd en laat zich niet altijd gemakkelijk combineren met de dagelijkse werkzaamheden in een ziekenhuis. Daarbij is het bijzonder moeilijk om de verschillende vakgebieden volledig op elkaar aan te laten sluiten en de behandeling te integreren tot één interdisciplinaire behandeling. Zorgverzekeraars stellen hoge eisen aan de kwaliteit van de medische indicatiestelling en behandeling, wetende dat zowel het resultaat als de kans op complicaties hieraan direct gekoppeld zijn. Om deze redenen biedt de Nederlandse Obesitas Kliniek ook naast haar eigen kliniek, de ziekenhuizen, en met name die ziekenhuizen die zich bezighouden met bariatrische chirurgie, de mogelijkheid om de complete interdisciplinaire behandeling rond obesitas uit te besteden. De Nederlandse Obesitas Kliniek kan deze zorg afhankelijk van omstandigheden op locatie aanbieden.

De Nederlandse Obesitas Kliniek hanteert het principe dat bariatrische chirurgie een ‘last resort-therapie’ dient te zijn. Het multidisciplinaire team moet er van overtuigd zijn dat opereren de enige overgebleven optie is voor de patiënt. Jarenlange ervaring met behandeling van patiënten rondom bariatrische chirurgie heeft geleerd dat begeleiding bij het veranderen van gedrag van groot belang is voor een goed resultaat op de lange termijn.

In veel gevallen wordt chirurgie gezien als een essentieel onderdeel en geïntegreerd in het totale traject van gedragsverandering.

Aanmelding

Een patiënt die zich meldt bij een huisarts, internist of chirurg en in aanmerking komt voor behandeling van ernstig overgewicht, kan worden verwezen naar de Nederlandse Obesitas Kliniek. Het verwijsformulier van onze kliniek kunt u hier downloaden.

Oriëntatiegesprek

De patiënt krijgt een uitnodiging voor een oriëntatiegesprek in de dichtstbijzijnde vestiging van de Nederlandse Obesitas Kliniek. In dit groepsgesprek van één à twee uur krijgt de patiënt, eventueel met partner, informatie over obesitas in algemene zin en wordt er gekeken naar motivatie van de patiënt. Er wordt ingegaan op de multidisciplinaire screening en de complete behandeling.

Veel aandacht wordt besteed aan de veranderingen die de patiënt in zijn of haar leven zal gaan ervaren. Aan het eind van dit gesprek kan de patiënt voor zichzelf de afweging maken: wil ik dit traject ingaan of liever (nog) niet? Ervaring is dat dit gesprek als zeer verhelderend wordt ervaren. De patiënt krijgt schriftelijke documentatie mee en een in te vullen eetdagboek, ter voorbereiding op de multidisciplinaire screening.

Multidisciplinaire screening

Na het oriënterend gesprek wordt met de patiënt een afspraak gemaakt voor de multidisciplinaire screening. Achtereenvolgens wordt de patiënt onderzocht door een arts, diëtist, psycholoog en bewegingsdeskundige. Dit wordt gepland in één dagdeel. Er vindt multidisciplinair overleg plaats en er wordt op basis van alle verkregen informatie een advies opgesteld. Hierbij hanteert de Nederlandse Obesitas Kliniek naast de criteria van de IFSO (International Federation for the Surgery of Obesity) ook criteria die de motivatie van de patiënt inschatten. Eet- en bewegingsgedrag in het verleden wordt eveneens meegewogen bij de besluitvorming. Een schriftelijk advies wordt verzonden naar de verwijzer.

Aanvang behandeling

Er is sprake van een integrale behandeling waarvan een operatie onderdeel is. De Nederlandse Obesitas Kliniek bereidt patiënten goed voor op de operatie om te voorkomen dat een patiënt pas na de daadwerkelijke operatie beseft dat een ingreep slechts een hulpmiddel is bij het verliezen van gewicht. Het veranderen van het eetpatroon en wijzigen van ingesleten gewoontes worden door veel patiënten als buitengewoon moeilijk ervaren. Onvoldoende voorbereiding en motivatie kan leiden tot vervelende complicaties zoals overmatig braken, een deficiënt of ongewenst eetpatroon of psychische ontregeling van de patiënt.

De behandeling kent naast de operatie drie fasen: voorbereiding, aanzet voor leefstijlverandering en consolidatie.

Voorbereiding

Tijdens de eerste bijeenkomsten wordt de patiënt voorbereid op veranderingen in leefstijl en wordt er gekeken naar de toekomst. De patiënt wordt getoetst op motivatie tot verandering en door het team gemotiveerd om deze veranderingen toe te gaan passen. Er wordt duidelijk gemaakt wat er van de patiënt verwacht wordt in verandering van gedrag en de eventuele struikelblokken worden inzichtelijk gemaakt. Doel is de patiënt enorm te motiveren tot het maken van een omslag in zijn of haar manier van leven. Tevens wordt de patiënt voorbereid op de operatie en daarna. De operatie vindt plaats in een goed geoutilleerde omgeving en wordt door ervaren chirurgen uitgevoerd.

Verandering leefstijl vlak voor en na de operatie

In het eerste deel van de behandeling worden praktische plannen gemaakt voor de toekomst. Inzicht krijgen en verantwoordelijkheid nemen voor het eigen gedrag staan voorop.
De patiënt gaat de eerste wijzigingen toepassen in zijn of haar leefstijl. Onder begeleiding van het multidisciplinaire team van de Nederlandse Obesitas Kliniek gaat de patiënt de eerste veranderingen aanbrengen in het gedrag. Motivatie om te veranderen staat voorop.
De resultaten van de veranderingen in de leefstijl van de patiënt worden zichtbaar. De effecten van een gezondere leefstijl zijn te meten in gezondheidswinst, gewichtsverlies en verbeterde kwaliteit van leven.

De operatie

De operatietechniek betreft hier veelal een gastric bypass (GBP). In sommige gevallen wordt echter gekozen voor een maagband of een gastric sleeve.

Op deze pagina kunt u meer lezen over de operatie en bijbehorende operatietechnieken. Ten aanzien van bariatrie is er uitgebreid onderzoek gedaan naar de effecten van bariatrische chirurgie.

Consolidatie

Het nieuw aangeleerde gedrag en de aanpassingen door de bariatrische ingreep zijn eigen gemaakt. Dit betekent dat de veranderingen zodanig inslijten dat de patiënt het nieuwe gedrag onbewust begint te vertonen. Terugval wordt herkend en erkend zonder daarbij de motivatie te verliezen. De patiënt leert zichzelf te redden vanuit een gezond zelfbewustzijn. De doelstelling is het nieuwe leefpatroon dan zonder veel moeite vol te houden. De gezondere leefstijl kost geen extra inspanning meer en de patiënt is zodanig in gedrag veranderd dat het een tweede natuur is geworden om goede keuzes te maken. Deze situatie vraagt echter langdurige aandacht en begeleiding. De behandeling duurt circa 2 jaren. De behandelsessies vinden in groepsverband plaats en worden indien nodig aangevuld met individuele gesprekken.

Langdurige begeleiding

Gewicht verliezen en verlies behouden vraagt nog lange tijd aandacht en inzet van de patiënt Een nieuwe leefstijl gaat dan ook in sommige gevallen gepaard met korte terugval en verlies van motivatie bij de patiënt. Daarom blijft de NOK na de intensieve interdisciplinaire behandeling de patiënt nog 5 jaren na de operatie volgen. Door middel van een jaarlijkse medische controle bij de Nederlandse Obesitas Kliniek monitoren we hoe het met de patiënt gaat. Als terugval dreigt of is ingezet, gaan we samen met de patiënt kijken hoe we kunnen bijsturen. Vanzelfsprekend blijven wij voor de patiënt beschikbaar via telefoon, internet en e-mail. Tevens worden alle resultaten jaarlijks voor onderzoeksdoelstellingen bekeken.

Opvang

De eerste opvang van patiënten kan telefonisch door de Nederlandse Obesitas Kliniek worden verzorgd op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. De patiënt kan bij problemen direct contact opnemen met zijn behandelteam in de kliniek. Per situatie wordt gekeken naar de noodzaak tot het geven van extra begeleiding en/of ondersteuning.

Kwaliteit

De Nederlandse Obesitas Kliniek streeft naar hoge kwaliteit en continuïteit. Alle facetten van de behandelingen zijn op basis van jarenlange ervaring verbeterd en geprotocolleerd. Onze protocollen en selectiecriteria vormen de basis voor samenwerking met zorgverzekeraars en ziekenhuizen. Daarnaast worden ook de resultaten systematisch gearchiveerd, geëvalueerd en teruggekoppeld naar onze partners.

Op basis van verschillende prestatie-indicatoren wordt getoetst welke kwaliteit effectief aan de patiënt geboden wordt. Dit wordt getoetst op verschillende gebieden:

 • algehele bejegening en omgang met het team
 • resultaten van behandeling
 • inhoudelijke kwaliteit behandeling
 • cliëntenadvies en klachtenafhandeling

Brochure

U kunt de informatie ook teruglezen in onze verwijzersbrochure. Klik op de link hieronder om deze te downloaden.

NB: Voor het lezen van PDF bestanden heeft u Adobe Reader nodig. Deze kunt u hier downloaden

Verwijsformulieren

Bent u verwijzer en wilt u patiënten naar een van onze vestigingen doorverwijzen? Download dan op deze pagina het verwijsformulier van de corresponderende vestiging.

ZorgDomein

Sinds 1 december 2014 is de Nederlandse Obesitas Kliniek beschikbaar binnen het systeem van ZorgDomein. Momenteel zijn de locaties Den HaagEindhoven, Nieuwegein, Heerlen, Beverwijk en Amsterdam beschikbaar en kunt u als huisarts direct naar ons verwijzen vanuit zorgdomein.

Geneesmiddelengebruik na Bariatrie

Patiënten die bariatrie ondergaan, gebruiken vaak diverse medicijnen voor comorbiditeit, die soms aan hun obesitas is gerelateerd. Vaak kan de dosering van de antihypertensiva en antidiabetica na een bariatrische ingreep, door de gewichtsafname, worden afgebouwd en soms helemaal worden gestopt. Adequate monitoring door de eigen behandelaar, meestal de huisarts, is in deze fase van belang. Klik hier om een PDF te downloaden met meer informatie.

Laden...